REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY UZUPEŁNIAJĄCEJ IM. JANA BRZECHWY W HASTINGS & ST LEONARDS ON SEA

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea.

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

1.2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.

1.3. Rodzice/Opiekunowie dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu. Rodzice/Opiekunowiewypełniają formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją dotyczącą fotografowania dziecka oraz formularz odbioru dziecka ze szkoły.

 

2. Kryteria przyjmowania dzieci do Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea oraz przenoszenia do klas wyższych

Do Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 lat.

2.1 Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata i w przypadku których Dyrektor Szkoły wraz z Rodzicami/Opiekunami ocenia, iż osiągnęły dojrzałość do przystąpienia do zajęć przedszkolnych.

2.2 Uczniowie podzieleni są na grupy: przedszkolną, nauczania wczesnoszkolnego/ zintegrowanego oraz grupę najstarszą (klasę IV). Grupy pośrednie i starsze powstaną w miarę potrzeb i możliwości operacyjnych Szkoły.

W zależności od grupy będą tworzone odpowiednie oddziały.

O przyjmowaniu do szkoły decyduje w kolejności:

  • Wiek dziecka.
  • Umiejętności dziecka.
  • Dzieci będą brały udział w lekcjach próbnych. Na podstawie obserwacji dzieci jak i wywiadu z Rodzicami/Opiekunami będzie podjęta decyzja o zapisaniu dziecka do właściwej klasy.

2.3 Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

2.4 Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.

 

3. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

3.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończą w drugą sobotę lipca.

3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.30 i kończą o godzinie 13.30.

 

4. Uczniowie

4.1. Uczniami Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 3 lat.
4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
4.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły.

4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w
szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.

4.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

4.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

4.8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.

4.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie lekcji.

4.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru opiekuna.
4.11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
4.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach,
w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną
10.30 a 13.30.
4.13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

4.14. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnymwydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
4.15. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

4.16. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole czynią go skreślonym z listy.

4.17. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź Dyrektor Szkoły ma prawo wysłać pisemne upomnienie do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

4.18. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane.

 

5. Rodzice

5.1. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea wchodzą w skład Rady Rodziców. Mają oni prawo do stworzenia Komitetu Rodzicielskiego.

5.2. Rodzice zobowiązani są do:

a) systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,

b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,

c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych,

d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień,

e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie; dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej nie powiadomią Dyrektora Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,

f) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach,
g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
h) upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,

i) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły; decyzję o wycofaniu dziecka ze szkoły powinno poprzedzać 2-miesięczne wypowiedzenie,
j) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia,

k) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,

l) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.
5.3. Rodzice / O
piekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w szkole.

 

6. Opłata za szkołę

6.1. Opłata za szkołę jest ustalana na cały rok szkolny w oparciu o budżet. Wysokość opłaty może w wyjątkowych okolicznościach ulec zmianie w ciągu roku o czym Rodzice/Opiekunowie zostaną powiadomieni pisemnie.

6.2. Budżet szkoły zatwierdza Zarząd Szkoły.

6.3. Budżet i opłata za szkołę są ustalane corocznie, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok szkolny.
6.4
. Opłaty są uiszczane na podstawie wydanych faktur w terminach na nich określonych. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu wpłat, jednak można wówczas stracić prawo do skorzystania z obowiązujących zniżek za płatność w oryginalnym terminie.
6.5. Z uwagi na fakt, że szkoła jest jednostką samofinansującą się, jakiekolwiek zwroty opłat będą rozpatrywane tylko w szczególnych wypadkach. Decyzje podejmuje Zarząd Szkoły na wniosek Dyrektora szkoły.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

  • Regulamin Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea wchodzi w życie z dniem 01.08.2014; konsoliduje i precyzuje dotychczas panujące zasady wynikające ze Statutu Skoły i wcześniejszych uchwał Zarządu Szkoły w formie jednolitego dokumentu.

Załącznik nr 1 (część formularza rejestracyjnego)

 I. Przywożenie i odbiór dzieci ze szkoły

Zobowiązuję się osobiście przyprowadzić dziecko do szkoły i odebrać je po zakończeniu zajęć szkolnych. W razie mojej niedyspozycji upoważnię na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia pierwszej lekcji.


Jestem świadomy, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą kontaktować się z osobą, której numer telefonu został podany na formularzu rejestracyjnym.
W przypadku braku kontaktu z ww. osobą po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub S
ocial Services.

Podpis*…………………………………….

Data ………………………………………

 

II. Fotografowanie dzieci

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych. Zgadzam się ponadto na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i artykułach w gazetach.

Podpis*……………………………………

Data ………………………………………

Uwagi:

 

III. Nieobecność dzieci w szkole

Zobowiązuję się poinformować nauczyciela o przewidywanej nieobecności dziecka lub też wladze szkoły o decyzji wycofania dziecka ze szkoły (rezygnację powinno poprzedzać 2-miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy, że w przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o jego bezpieczeństwo, szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

Podpis*…………………………………..

Data ………………………………………

 

IV. Przestrzeganie Regulaminu szkoły

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Zapewniam, że zapoznam moje dziecko z powyższym Regulaminem.

Podpis*……………………………….

Data ………………………………….

 

V. Opłata za szkołę

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez władze szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku niestosowania się do przepisów w sprawie opłat.

Podpis*………………………………..

Data …………………………………….