Statut Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea

 

Ściągnij wersję PDF

School Constitution – English

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Szkoła nosi nazwę: Polska Szkoła Uzupełniająca im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards  on Sea (w dalszej części tego dokumentu zwana jest w skrócie ‘Szkołą’).

1.2. Cele działalności szkoły:

 • 1.2.1. podtrzymywać polskość naszych Uczniów
 • 1.2.2. wspomagać Uczniów i ich rodziny w integracji ze społecznością lokalną.

1.3. Cele Szkoły zostaną osiągnięte poprzez:

 • 1.3.1. Udzielanie lekcji dzieciom i dorosłym dla rozwinięcia u nich:
 • umiejętności czytania, pisania i mówienia w języku polskim oraz promowanie posługiwania się poprawną polszczyzną
 • znajomości polskiej historii i geografii
 • polskiej świadomości narodowej i poszanowania dla kultury, tożsamości, religii, zwyczajów i tradycji polskich jak i tych obowiązujących w innych krajach.
 • 1.3.2. Wspieranie Uczniów w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości
 • 1.3.3 Udzielanie informacji na temat angielskich zwyczajów, prawa, zasad itp oraz kierowanie osób zainteresowanych nimi do źródeł informacji i odpowiednich organizacji.
 • 1.3.4. Udzielanie lekcji języka angielskiego dla dorosłych.

1.4. Szkoła jest instytują edukacyjno-wychowawczą, niezależną i niedochodową, o charakterze społecznym.

1.5. Podstawą prawną działalności Szkoły jest niniejszy statut.

2. ORGANIZACJA SZKOŁY

 • Działalność szkoły regulowana jest przez:

2.1. Statut Szkoły,

2.2. Zarząd Szkoły składający się z:

 • 2.2.1. Przewodniczącego (zwanego dalej ‘Dyrektorem’)
 • 2.2.2. Zastępcy Przewodniczącego (zwanego dalej ‘Zastępcą’)
 • 2.2.3. Sekretarza
 • 2.2.4. Skarbnika

2.3 Kodeks ucznia (po opracowaniu go przez Zarząd)

2.4. Program nauczania

2.5 Kalendarz zajęć.

3. ZARZĄD SZKOŁY

3.1 Zarząd Szkoły spotyka się co najmniej cztery razy w roku aby

 • 3.1.1. Zaplanować i ewaluować działalność Szkoły
 • 3.1.2 Zatwierdzić zmiany w Statucie Szkoły
 • 3.1.3. Wprowadzić system ewaluacji pracy Nauczycieli

3.2. Jedno ze spotkań Zarządu, w okresie letnim, będzie miało charakter Dorocznego Zgromadzenia Walnego w celu oceny działalności operacyjnej i finansowej pozycji Szkoły, przedyskutowania jej strategii na przyszłość oraz ustalenia i zatwierdzenia jej budżetu.

3.3 Wszelkie inne spotkania Zarządu mogą być zwoływane ad hoc przez któregokolwiek członka Zarządu z przynajmniej dwutygodniowym uprzedzeniem. Informacja na temat zebrań będzie wysyłana drogą emailową z proponowanym porządkiem obrad.

3.4. Spotkania nagłe/nadzwyczajne mogą także być zwoływane jeśli zaistnieje taka potrzeba

3.5. Zebrania Zarządu mogą się odbywać w obecności reprezentanta Komitetu Rodzicielskiego na prośbę Komitetu lub Zarządu.

3.6. Spotkania Zarządu mogą się odbywać z udziałem Nauczycieli lub ich reprezentantów, jeśli zajdzie taka potrzeba

3.7. Wszyscy członkowie Zarządu mają prawo do wyrażania swoich opinii na zebraniach. Wszystkie decyzje Zarządu będą podejmowane jednomyślnie, lub w wypadku braku jednomyślności, większością głosów.

3.8 Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do zapewnieniawysokiej jakości zarządzania Szkołą, przejrzystości jej działań iutrzymywania dobrych I profesjonalnych relacji z Rodzicami/Opiekunami Uczniów.

3.9.Podczas gdy powyższe prawa i obowiązki są po równi podzielone pomiędzy członkami Zarządu, każda z pozycji w nim będzie cechowała się szczególnymi obowiązkami zgodnie z uzupełniającym dokumentem dotyczącym ról w Zarządzie.

4. ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELE-WOLONTARIUSZE (odtąd zwani ‘Nauczycielami’)

4.1 Wszyscy Nauczyciele muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i/lub doświadczenie, które będą przedmiotem ewaluacji przez Dyrektora oraz innego członka Zarządu (najlepiej Zastępcę).

4.2. Wszyscy Nauczyciele muszą posiadać ważne zaświadczenie z DBS.

4.3. Zatrudnieni Nauczyciele wykonują pracę na podstawie pisemnego kontraktu podczas gdy Nauczyciele-Wolontariusze wykonują swe zadania na podstawie podpisanego Zakresu Obowiązków.

4.4. Szkoła może korzystać z usług Nauczycieli będących osobami samozatrudnionymi.

4.5. Wszyscy Nauczyciele powinni brać udział w Zebrania Grona Nauczycielskiego zwoływanych przez Dyrektora, przynajmniej raz w trymestrze.

4.6. Nauczyciele wraz z Dyrektorem są odpowiedzialni za:

 • 4.6.1. Ustalanie programu nauczania (zatwierdzanego przezZarząd Szkoły)
 • 4.6.2. Planowanie i organizowanie zajęć dla Uczniów
 • 4.6.3. Kierowanie nowych Uczniów do odpowiedniej klasy/grupy
 • 4.6.4. Decydowanie o przeniesieniu Uczniów do wyższej lub niższej klasy
 • 4.6.5. Wydawanie świadectw.

4.7. Nauczyciele mają obowiązek informowania o jakichkolwiek problemach i trudnościach Dyrektorowi lub jego Zastępcy.

5. WOLONTARIUSZE NIE BEDĄCY NAUCZYCIELAMI

5.1. Wolontariusze mogą w razie potrzeby wspomagać Nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków robiąc to ściśle według instrukcji wydawanych przez Nauczyciela.

5.2. Wszyscy tacy Wolontariusze muszą posiadać ważne certyfikat z DBS

5.3 Praca Wolontariuszy odbywać się będzie zgodnie z podpisanym Zakresem Obowiązków.

5.4. Wolontariusze mają prawo i obowiązek informowania owszelakich problemach lub trudnościach w pierwszej kolejności Nauczyciela, z którym pracują. Jeśli okaże się to niepraktyczne lub niemożliwe, mogą zwrócić się do Dyrektora lub jego Zastępcy.

6. KOMITET RODZICIELSKI

6.1. Rodzice Uczniów zarejestrowanych w Szkole mogą stworzyć Komitet Rodzicielski. Jego role są następujące:

 • 6.1.1. Proponowanie zmian i wychodzenie z inicjatywami do Zarządu Szkoły
 • 6.1.2. Organizowanie i wprowadzenie w życie roty dyżurów w czasie przerw
 • 6.1.3. Organizowanie imprez i zbiórek pieniężnych.

6.2. Komitet Rodzicielski może stworzyć swój własny Statut pod warunkiem jego zgodności ze Statutem Szkoły.

6.3. Komitet Rodzicielski może także grać ważną rolę w dobrym zarządzaniu Szkołą:

 • 6.3.1. Upewniając się, że Szkoła spełnia swoje założone cele
 • 6.3.2. Zapewniając ogólną kontrolę nad działalnością Zarządu Szkoły; upewniając się, że jego działania charakteryzują się przejrzystością i dobrym zarządzaniem. W związku z tym reprezentant Komitetu Rodzicielskiego ma prawo wystąpić z wnioskiem o obecność na zebraniach Zarządu w celu omówienia spraw wynikających z działalności Szkoły.

7. FINANSE

7.1. Szkoła jest organizacją niedochodową (Non-profit). Jej celem jest pokrycie całkowitych kosztów swojej działalności i wszelkie wytworzone w jej działalności nadwyżki będą wykorzystywane w jej normalnych zadaniach lub w celu usprawnienia tych działań.

7.2. Działalność Szkoły jest finansowana z opłat wnoszonych przez Rodziców Uczniów z góry za cały okres szkolny.

7.3. Wysokość opłat jest określana przez Zarząd Szkoły.

7.4. Faktury są wystawiane za odpowieni okres szkolny. Istnieje możliwość ustalenia ze Skarbnikiem planu płatności faktur przy jednoczesnym poinformowaniu o nim Zarządu Szkoły.

7.5. Wszelkie zniżki w opłatach muszą być uzgodnione z Zarządem Szkoły i zapisane w raportach ze spotkań.

7.6. Działalność Szkoły i imprezy mogą być także finansowane poprzez granty i darowizny.

7.7 Szkoła może organizować własne imprezy połączone ze zbiórką pieniędzy.

7.8. Wynagrodzenie Nauczycieli jest ustalane i potwierdzane  przez Zarząd Szkoły. Wolontariusze wspomagają Szkołę w jej działalności nieodpłatnie, jednakże mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na podstawie odpowiednio wypełnionych i zatwierdzonych formularzy.

7.9. Szkoła posiada konto w banku, z którego mogą być wypłacane i na które mogą być wpłacane środki. Czeki wymagają podpisów jakichkolwiek trzech członków Zarządu. Inne płatności mogą być robione za zgodą przynajmniej dwóch członków Zarządu.

 • 7.9.1. Płatności elektroniczne i gotówkowe wykonywane na rzecz Nauczycieli muszą być zatwierdzone przez przynajmniej dwóch członków Zarządu (jednym z nich powinien być Skarbnik) przed wykonaniem płatności i na podstawie zapisu przepracowanych godzin lub formularza.
 • 7.9.2. Płatności dostawcom towarów i usług (łącznie z samozatrudnionymi Nauczycielami) muszą być zatwierdzoneprzez przynajmniej dwóch członków Zarządu (jednym z nichpowinien być Skarbnik) przed wykonaniem płatności i na podstawie ważnej faktury.
 • 7.9.3 Szkoła promuje używanie przekazu bankowego jako preferencyjnej metody płatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Aktu rozwiązania szkoły może dokonać organ założycielski w wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
 • Niniejszy Statut wszedł w życie 7 marca 2013 roku i zastępuje tym samym Statut przyjęty 6 lutego 2011r.